Obchodní podmínky

obchodní společnosti
PROQIN PAVLOV S.R.O.,
se sídlem Draha 325, 564 01 Žamberk
IČ: 07689454, DIČ CZ07689454
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44422
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.palavskagalerievin.cz/katalog-vin

 

1.        Základní USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele webových stránek a internetového obchodu  www.palavskagalerievin.cz/katalog-vin obchodní společnosti PROQIN PAVLOV s.r.o., se sídlem Draha 325, 564 01 Žamberk, IČ: 07689454, DIČ CZ07689454, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44422 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či jiným způsobem dále specifikovaným v čl. 3.4. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.palavskagalerievin.cz/katalog-vin, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.palavskagalerievin.cz/katalog-vin (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.      V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem (např. jedná se o právnickou osobu či podnikatele), upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou zvláštní ustanovení čl. 10 obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7.      K návštěvě webového rozhraní obchodu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko „vstoupit“, které se vždy zobrazí před otevřením prezentace webového rozhraní obchodu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto obchodní podmínky.

2.        uživatelský účet

2.1.      Kupující může provádět objednávání zboží, a to i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 

3.        uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou tedy nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3) Ceny zboží v rámci webového rozhraní se mohou lišit od cen, jež jsou uvedeny v kamenné provozovně prodávajícího. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží může kupující využít následující způsoby vytvoření objednávky:
a) využitím on-line objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu
b) elektronickou poštou na adrese: otrisal@proqin.cz
c) telefonicky na telefonním čísle:  +420 725 415 331
d) osobně v místě provozovny na adrese Pálavská galerie vín U Venuše, Česká ulice 252, 692 01 Pavlov

V případě volby způsobu objednání prostřednictvím on-line formuláře pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či poskytnutím služby (dále společně jen jako „objednávka“).
V případě, že kupující zvolí variantu pro objednání zboží b) či c), pak pro odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu či telefonicky je kupujícímu doporučeno uvést následující údaje pro správné vyřízení objednávky:
a) Jméno, příjmení
b) adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
c) e-mail
d) telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
e) případné doplňující údaje

3.5.      V případě, že zákazník zvolí způsob odeslání objednávky prostřednictvím on-line formuláře, pak má možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, to vše před samotným odesláním objednávky. K odeslání objednávky po kontrole údajů kupujícím použije zákazník tlačítko „Odeslat objednávku “, po jehož stisknutí dojde k odeslání objednávky. Údaje, jež byly kupujícím v objednávce uvedené, jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající není povinen ověřovat jejich pravdivost. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou (souhrn objednaného zboží), a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a zákazník se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši.

3.7.      Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení platnosti (autorizaci) objednávky, a to zpravidla elektronicky, písemně nebo telefonicky.

3.8.      Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let. Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

3.9.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.        cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pálavská galerie vín U Venuše, Česká ulice 252, 692 01 Pavlov;

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

  • bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 2109336447/2700 (dále jen „účet prodávajícího“)

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 až čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě bezhotovostní platby je zboží kupujícímu odesláno až po uhrazení kupní ceny, výjimečně po domluvě dříve. Cena je splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, může prodávající toto vrátit zpět k prodeji. Splatnost kupní ceny v hotovosti či na dobírku při odeslání zboží k zákazníkovi nastává při převzetí zboží.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby nebo uhrazením v hotovosti při doručení zboží.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.  Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo zašle společně se zbožím či předá osobně.
 

5.        odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem a  zboží si  objednal jinak než osobně, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3.      Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující - spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Pálavská galerie vín U Venuše, Česká ulice 252, 692 01 Pavlov)  či na adresu elektronické pošty prodávajícího otrisal@proqin.cz. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, faktury, jméno a datum nákupu.

5.4.      Prodávající poskytuje pro odstoupení kupujícího od kupní smlouvy i Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. Toto poučení je nedílnou součástí obchodních podmínek. 

5.5.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.      Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží jím vrácené bude poškozeno či zničeno, vzniká prodávajícímu vůči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.      Kupující bere dále na vědomí, že nevyzvednutí objednaného zboží (zásilky) se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy. Kupní smlouvu je nutno výslovně zrušit. 

5.9.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v souladu s výše uvedeným především v těchto případech:

- prodávající má pochybnost o skutečné identitě či věku kupujícího
- prodávající není schopen doručit zboží v daném termínu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.
- kupující vyplnil chybné či neúplné kontaktní údaje, kupující je nedostupný, neodpovídá na emaily apod.
- objednávka zůstala ze strany kupujícího neautorizována či neuhrazena déle než 7 kalendářních dní
- objednávka nebyla za strany kupujícího v řádném termínu vyzvednuta

5.10.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.        přeprava a dodání zboží

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a stav zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.7.      Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich cen.
-      Při využití distribuce prostřednictvím Messegner, s.r.o. pro doručení na adresu Kupujícího je účtován logistický poplatek ve výši:
 
U zboží ze sortimentu víno a kolekce vín:
a) při množství do 6 ks lahví (1 karton) - 145,-Kč včetně DPH
b) při množství 7-12 ks lahví (2 kartony) - 218 Kč včetně DPH
c) při množství 13-18 ks lahví (3 kartony) - 290 Kč včetně DPH
d) při množství 19-24 ks lahví (4 kartony) - 363 Kč včetně DPH
e) při množství 25-30 ks lahví (5 kartonů) - 436 Kč včetně DPH
f) při množství 31-36 ks lahví (6 kartonů) - 508 Kč včetně DPH
g) při množství 37-42 ks lahví (7 kartonů) - 581 Kč včetně DPH
h) při množství 43-48 ks lahví (8 kartonů) - 653 Kč včetně DPH
i) při množství 49-54 ks lahví (9 kartonů) - 726 Kč včetně DPH
j) při množství 55-60 ks lahví (10 kartonů) - 799 Kč včetně DPH

U zboží ze sortimentu ostatní produkty:
a) při množství do 6 ks  - 145,-Kč včetně DPH
b) při množství 7-12 ks  - 218 Kč včetně DPH
c) při množství 13-18 ks  - 290 Kč včetně DPH
d) při množství 19-24 ks  - 363 Kč včetně DPH
e) při množství 25-30 ks  - 436 Kč včetně DPH
f) při množství 31-36 ks  - 508 Kč včetně DPH
g) při množství 37-42 ks  - 581 Kč včetně DPH
h) při množství 43-48 ks  - 653 Kč včetně DPH
i) při množství 49-54 ks  - 726 Kč včetně DPH
j) při množství 55-60 ks  - 799 Kč včetně DPH

Doprava je při nákupu nad 6 000,-Kč vč. DPH pro území ČR zdarma.
Při využití platby na dobírku je účtován poplatek ve výši 37 Kč vč. DPH.


-      Zboží je možné odebrat v místě provozovny bez zaúčtování přepravného a balného.
      
 Adresa provozovny:
Pálavská galerie vín U Venuše
Česká ulice 252
692 01 Pavlov

6.8.      Zboží je distribuováno po předchozím potvrzení objednávky prostřednictvím kurýrní služby. Dodací lhůta je 2-5 následujících pracovních dní. Dodací lhůta začíná plynout v případě platby předem až po připsání platby na účet Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.
 

7.        Práva z Vadného plnění

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8.        další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy otrisal@proqin.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.        Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

9.1.      S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      V případě uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem, jakožto správcem a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Správce osobních údajů poskytuje zákazníkovi, jakožto subjektu údajů, následující informace:

9.2.1. Totožnost a kontaktní údaje správce.

PROQIN PAVLOV s.r.o.,
IČ: 07689454,
Draha 325, 564 01 Žamberk
e-mail: otrisal@proqin.cz

9.2.2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů.
Správce, jakožto prodávající, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ (fyzické osoby).

Demografické údaje – datum narození, země a upřednostňovaný jazyk.

Údaje vzniklé na základě objednávky – historie objednávek, nakoupené zboží a výrobky, způsob úhrady, zákaznický segment, recenze a diskuzní příspěvky, údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na webových stránkách prodávajícího

V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, je současně s veškerými výše uvedenými údaji zpracováváno i uživatelské jméno a heslo.

9.2.3. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů.
Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění smlouvy a dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plnění právních povinností správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy mezi správcem a zákazníkem.

Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí zejména zákaznická podpora, komunikace, zlepšování služeb, ochrana a bezpečnost systému, prevence podvodů a řešení sporů.

V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu pro tento konkrétní účel.

Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

9.2.4. Doba zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje vázané na vytvořený uživatelský účet po dobu 5 let, od posledního přihlášení, nebo do smazání uživatelského účtu.

Údaje z komunikace mezi správcem a kupujícím a záznamy o aktivitě na webových stránkách jsou zpracovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje zákazníka obsažené v účetních dokladech vystavené správcem jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny.

V ostatních případech správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a plnění všech povinností plynoucích z kupní smlouvy, popřípadě dalších nároků z této smlouvy vyplývajících. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

9.2.5. Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje zákazníka budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce, nebo pokud s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

Za nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností se rozumí zejména předání osobních údajů společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, dále pak přepravcům za účelem dodáni předmětu koupě a dalším poskytovatelům služeb, zapojeným do zpracování dat.

Na základě oprávněného zájmu správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným orgánům.

Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

9.2.6. Uživatelský účet a zabezpečení osobních údajů
V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům, demografickým údajům, údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnější informace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

9.2.7. Práva subjektu údajů
Zákazník, jakožto subjekt údajů, má vůči správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu
Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz
zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.

Právo vznést námitku
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo podat stížnost
Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

9.2.8. Automatizované rozhodování, včetně profilování
Prodejce neprování plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

9.2.9. Webové stránky
Webové stránky www.palavskagalerievin.cz provozované správcem používají tzv. cookies. Cookies představují krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v prohlížeči elektronického zařízení zákazníka. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

9.2.10. Odkazy
Webové stránky www.palavskagalerievin.cz provozované správcem obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být vlastněny a provozovány třetími osobami s odlišnými zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů. Správce není odpovědný za jakýkoliv obsah a nakládání s osobními údaji na webových stránkách na které je odkazováno.

 

10.    Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely

10.1.  Na emailovou adresu, popřípadě na telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne. E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od posledního návštěvy webové stránky www.palavskagalerievin.cz .

10.2.  V případě poskytnutí souhlasu zákazníkem, je takový souhlas poskytnut dobrovolně a zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě písemně do sídla správce, či elektronickou poštou na výše uvedenou e‑mailovou adresu. V takovém případě přestane být zákazník adresátem marketingových služeb správce.
 

11.    Zvláštní ustanovení pro případy, kdy kupující není spotřebitelem

11.1.  V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.7, čl. 7.2 až čl. 7.5 a čl. 8.3 obchodních podmínek nepoužijí.

11.2.  V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou prodávající zavinil.
 

12.    závĚrečná ustanovení

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorové poučení o právu kupujícího na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel, je možné řešit mimosoudně. Jedná se o způsob řešení sporů mimo obecné soudy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

12.6.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:
PROQIN PAVLOV s.r.o., Draha 325, 564 01 Žamberk, adresa elektronické pošty otrisal@proqin.cz
telefon +420 725 415 331.
 
 
 
 
V Brně dne 25. 5. 2018